حقوق

چگونگی مطالبه مهریه از ماترک متوفی

⚖زن به محض وقوع عقد مالک مهریه شده است و می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند . به این معنا که #پرداخت مهریه زن دِینی است که بر #ذِمه مرد قرار گرفته است و جزو بدهی های مرد محسوب می شود .
مهریه زن بعد از فوت شوهر ، جزء بدهی های مرد است که در طول مدت #حیات وی ، پرداخت نشده است و بر اساس #قانون مدنی ، پس از فوت وی در صورتی که اموالی از وی به جای مانده باشد ، باید مهریه زن از اموال وی پرداخته بشود .
برطبق قانون #مدنی ، زمانی که شخصی فوت می شود،ابتدا باید دیون و بدهی های مالی وی باید پرداخت شود و سپس اگر چیزی باقی ماند ، بر اساس قواعد ارث میان ورثه وی تقسیم می شود. در صورتیکه مردی فوت کند در حالی که #مهریه همسرش را نپرداخته باشد ، زن می تواند با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده مهریه اش را مطالبه کند حتی در صورتیکه تقسیم ترکه متوفی انجام شده باشد .
دادخواست مطالبه #مهریه باید به طرفیت ورثه متوفی اقامه شود . در مواردی هم که مهریه زن وجه رایج یا #پول نقد باشد ، تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می گیرد و زن بر اساس شاخص سال فوت شوهر مهریه را دریافت می کند .
مهریه زن بعد از فوت شوهر غیر از ارثی است که به وی تعلق می گیرد. در صورت فوت مرد زوجه هم قادربه مطالبه ارث بر طبق قانون مدنی است و هم می تواند مهریه اش را از اموال شوهر فوت شده مطالبه کند.

منبع : مجمع حقوقی ایران

 

 

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.