اجتماعی

به بهانه هفته روابط عمومی؛ روابط عمومی از حقوق بشر تا بخش کشاورزی

پایگاه خبری سرزمین مانا – رامین امینی زارع – مقوله روابط عمومی یابه تعبیر دیگر روابط انسانی، عمری به درازنای آفرینش بشر دارد وبه سخنی ازهمان دم که آدمی برروی زمین جنبیدن آغاز کرد،روابط او با محیط، طبیعت وهم نوعان خویش به عنوان بخش موثری از زیست بوم شروع شد.انسان بخرد آموخت که یگانه جایگزین جنگ وستیز می تواند فصل دیگری به نام ارتباط نیز باشد.

هزاران سال راه بود تا درآخرین رویداد بی شفقت وبی تمدن نزدیک به زمانه وعصرما،یعنی جنگ دوم جهانی به گفته ای؛ کشته‌های غیرنظامی آن تا ۵۵ میلیون تن برسد،کشته‌های نظامی نیز تا ۲۸ میلیون شامل ۵ میلیون اسیر جنگی برآوردشده است که مایه شرمساری بشری است که قرار بود اشرف آفریدگان باشد.این ستیز هستی سوزپایان یافت وبشراعلامیهٔ جهانی حقوق بشرکه یک پیمان بین‌المللی است را در انجمن عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رساند.

شاید این اعلامیه دستاورد مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای نخستین بار حقوقی که تمام انسان‌ها سزاوار آن هستند را به‌صورت جهانی بیان می‌دارد، در نتیجه حقوق بشر به حقوقی گفته می‌شود که همگان در همه زمان‌ها و مکان‌ها از آن برخوردارندوارتباطات آنان برمدار وبارعایت آن باید تنظیم شود، مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ارتباطی است که تمامی انسان‌ها در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند.

منشور بین‌المللی حقوق بشر از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل انتخابی آن تشکیل شده‌است.بشرمتمدن چاره رادرارتباطات مسالمت آمیز وهم افزا می بیندواز دل این گونه اندیشه وتفکر؛ علم،فن،هنرهشتم یاهرآن چه بنامیم به نام مقوله روابط عمومی پدید می آید که تنظیم گر روابط سازمان ومردم است،از سویی وکالت جامعه ذی نفعان را بر عهده دارد واز دیگر سو مدافع منافع سازمان ومترجم مطلوبات آن به زبان عموم مردم است.روابط عمومی که با سه بخش اقتصاد مرتبط است باحفظ شاکله خویش در سه بخش صنعت،خدمات وکشاورزی رویکردی متفاوت می یابد ورنگی دیگر می گیرد.

نگارنده که سرسوزنی آشنایی با روابط عمومی بخش کشاورزی دارد؛اقتضائات ارتباطی این بخش را متفاوت می بیند وشاید چون این بخش با موجودات زنده سروکاردارد وبه نوعی مهندسی طبیعت است،جامعه ذی نفعان آن نیز از طبعی حساس تر برخوردارند وازاین روی بسته های ارتباطی باآنان چه درسطح وزارت جهادکشاورزی،بانک کشاورزی وسایرنهادهای مرتبط بااین بخش مهم از اقتصاد کشور نیز باید بارعایت نکات بسیاری تهیه شود که مقال ومجال دیگری را می طلبد.سخن آخر این که برخورداری از ارتباطات منطقی وسالم درجامعه ذی نفعان وسازمان ودر ابعاد وسیع تر کلیت جامعه که در روابط عمومی تجلی می یابد،بخشی از حقوق اساسی وهمچنین حقوق بشربه شمار می آید.

.Public Relations and Universal Declaration of Human Rights

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.