خانه برچسب نوشته ها وزارت راه و شهرسازی
اقتصادی خبر ویژه

بازسازی پر مسئله‌ی بافت فرسوده

در نگاه وزارت راه و شهرسازی، اولویت ساخت مسکن، به خاطر سهولت بازسازی بافت فرسوده، نادیده گرفته شده است و به نظر میرسد با این نوع مواجهه با نیاز مسکن، شاهد تولید مسائل جدید خواهیم بود. به گزارش سرزمین مانا به نقل از  مهر در نگاه وزارت راه و شهرسازی، اولویت ساخت مسکن، به خاطر […]