خانه بایگانی براساس دسته بندی کشاورزی

کشاورزی

کشاورزی

تحلیلی ازسرمایه اصلی دراقتصاد بخش کشاورزی

اگربراساس آن چه درشماری از منابع علم اقتصاد گفته شده، عوامل تولید راشامل چهار مقوله:نیروی کار،سرمایه،زمین وکارآفرینی فرض کنیم،به باوربسیاری از اندیشمندان،محوری ترین عامل ازمیان آن ها سرمایه انسانی است. طبق تعریف؛سرمایهٔ انسانی موجودی شایستگی‌ها، دانش، ویژگی‌های اجتماعی و شخصیتی شامل خلاقیت،